• Školní poradenské pracoviště

   •      Naše školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, učitelům i rodičům. Zapojení školní psychologové a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí, velká pozornost se věnuje všem rizikům, která mohou proces vzdělávání negativně ovlivnit. Odborníci pracují se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, se žáky nadanými a se žáky, kteří ve vzdělávání potřebují jakkoli podpořit. Značná pozornost je věnována preventivním aktivitám škol: předcházení záškoláctví, neprospěchu a pomoci v případech péče o žáky s poruchami chování. Školní poradenské pracoviště bylo  zřízeno na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn. Podrobně je pracoviště definováno ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

 • Poradenské služby na naší škole zajišťují:

   • Výchovný poradce
   • Výchovný poradce poskytuje:

    • přípravu podmínek pro vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

    • zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání

     

     

    Výchovná poradkyně a vedoucí ŠPP: Mgr. Simona Mifková

    E-mail: simona.mifkova@zssokolnice.eu

    Telefon: 515 537 132

    Konzultační hodiny: Po 10.45 – 11.30 nebo po domluvě

   • Školní metodik prevence
   • Školní metodik prevence zajišťuje:

    • záchyt signálů rizikového chování, individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání

    • koordinaci a realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového chování žáků

    • vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování

    • poskytování poradenských služeb zákonným zástupcům žáků s rizikem či projevy rizikového chování

    • předcházení častým absencím a školnímu neúspěchu

     

     

    Školní metodička prevence: Mgr. Renáta Bednárová

    E-mail: renata.bednarova@zssokolnice.eu

    Telefon: 544 224 132

    Konzultační hodiny: dle domluvy

   • Školní psycholog
   • Školní psycholog provádí:

    • krizovou intervenci a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce

    • metodické intervence pro pedagogické odborníky

    • depistáž specifických poruch učení

    • diagnostiku při vzdělávacích a výchovných problémech žáků

    • péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření, metodická pomoc při sestavování plánu pedagogické podpory

    • vyhledávání a poskytuje péči o nadané žáky

    • individuální případovou práci se žáky v osobních problémech a jejich rodinami

    • zjišťování a řešení sociálního klimatu ve třídě

     

    Školní psycholožka: Mgr. Johana Hadašová

    E-mail: johana.hadasova@zssokolnice.eu

    Telefon: 515 537 132

    Konzultační hodiny: Po-St dle domluvy

   • Kariérový poradce
   • Kariérový poradce poskytuje:

    • podporu při volbě povolání a kariérové poradenství

    • informace o možnostech studia na SŠ a SOU

    • kontrolu přihlášek žáků

    • informace o důležitých termínech a změnách v legislativě v oblasti přijímacího řízení na SŠ

    • individuální konzultace pro žáky i rodiče a komunikace s nimi

     

     

    Kariérová poradkyně: Mgr. Petra Sedlářová

    E-mail: petra.sedlarova@zssokolnice.eu

    Telefon: 544 224 132

    Konzultační hodiny: dle domluvy

     

   • Speciální pedagogové
   • Speciální pedagog jako takový v ŠPP nepůsobí, ale v naší škole máme několik pracovníků se speciálně pedagogickým vzděláním poskytujících žákům speciální pedagogickou péči.

    V případě potřeby kontaktujte ŠPP.